دانلود تحقیق سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با فرمت ورد

دانلود تحقیق سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی مشخصات فایل تعداد صفحات 18 حجم 65/124 کیلوبادانلود تحقیق سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با فرمت ورد|42096943|oeh168905|دانلود تحقیق سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی,تحقیق سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی doc,تحقیق کامل سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی ,تحقیق درباره سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی,تحقیق با موضوع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی,تحقیق سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با فرمت ورد,تحقیق در مورد سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی چیست,تحقیق دانش آموزی درباره سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی,تحقیق دانشجویی درباره سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود تحقیق سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با فرمت ورد را دنبال می کنید .دانلود تحقیق سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی


مشخصات فایل
تعداد صفحات18
حجم65/124 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشدفهرست مطالب
سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی
چکیده
مقدمه
پیشینه تحقیق
هدف کلی
اهداف ویژه وکاربردی تحقیق
چهارچوب نظری پژوهش
مدل مفهومی پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
تعریف مفهومي و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات فنی
ارزش افزوده اقتصادی
جامعه آماري تحقیق و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
روش ها و ابزارگردآوری داده ها
روش ها و ابزارتجزیه وتحلیل داده ها
یافته ها ونتایج
پیشنهادهای اجرایی
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
منابع


درطی سالیان اخیرسرمایه فکری به عنوان یکی ازاساسی ترین شاخص ها برای ارزیابی رشدوتوسعه یافتگی کشورهامدنظرقرارگرفته است.دراقتصاددانش بنیان امروزموفقيت سازمانها به توانايي مديريت سرمایه های فکری بستگي داشته وبرای اینکه بتوان این دارایی ها را مدیریت کرد ابتدا باید آنهارا شناسایی واندازه گیری نمود. صاحب نظران حوزه سرمایه فکری،این مفهوم رادرسه حیطه سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری وسرمایه رابطه ای یامشتری تعریف می کنند.


به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه‌‌ فکری را بسته‌‌ای دانشی تشکیل‌‌شده ازمجموعه‌‌ منابع نامشهود و پنهان،اصول،فرهنگ،الگوهای رفتاری، قابلیت ها،شایستگی‌‌ها ، ساختارها،ارتباطات،فرآیندهاوپردازش‌‌های منجریامنتج ازدانش،به‌‌حساب آورد .ازسوی دیگرارزیابی عملکردازمنظراقتصادی ومالی ازمسائل مهم درفراینداداره بنگاه های اقتصادی وتصمیم گیری مالی محسوب می گردد.ارزیابی منطقی عملکردبه شناخت،تبیین وبه کارگیری شاخص های مالی وغیرمالی بستگی دارد.ازجمله شاخص های مالی بااهمیت،ارزش افزوده اقتصادی است.

ارزش افزوده اقتصادی نشان دهنده وابستگی وارتباط مستقیم ارزش شرکت به عملکردمدیریت است .تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی وسایرمعیارهای ارزیابی عملکرد درمحاسبه هزینه کلیه منابع تامین مالی (وازجمله هزینه های فرصت صاحبان سهام) است .بنابراین آنچه دراین معیاراهمیت دارداین است که،شرکت بتواند بازدهی بیش ازهزینه سرمایه منابع مالی خودبه دست آورد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه روابط بین شاخص های سرمایه فکری مطابق بامدل آنته پالیک ونیزمطالعه تاثیراین شاخص هابرارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درفاصله زمانی1388-1384می باشد. شاخص های سرمایه فکری برمبنای مدل پالیک عبارتنداز:کارایی سرمایه بکارگرفته شده،کارایی سرمایه انسانی وکارایی سرمایه ساختاری. فرضیات تحقیق براساس اطلاعات کلی61شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران که به شیوه حذف سیستماتیک انتخاب شده اند مورد آزمون قرارگرفته اند.همچنین روش های آماری مورداستفاده دراین پژوهش تحلیل همبستگی ورگرسیون های خطی ساده وچندگانه بوده اند.

نتایج تحقیق درسطح اطمینان 95% بیانگرآن است که درمجموع سال های یادشده بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده وکارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه بکارگرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری رابطه معنی داری وجودداشته است؛همچنین به صورت مجزا وهمزمان بین کارایی سرمایه به کارگرفته شده و ارزش افزوده اقتصادی،کارایی سرمایه انسانی وارزش افزوده اقتصادی وکارایی سرمایه ساختاری وارزش افزوده اقتصادی رابطه معنی داری وجودداشته است .


"