دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی (pdf)

دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی(pdf) کاملترین فایل در سطح اینترنت می باشد فهرست فصل ها: فصل اول:آمار توصیفی 1- آمار چیست ؟ 2- آمار توصیفی 3- جدانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی (pdf)|40291802|oeh168905|دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی (pdf)
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی (pdf) را دنبال می کنید .

دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت الهی(pdf)

کاملترین فایل در سطح اینترنت می باشد


فهرست فصل ها:

فصل اول:آمار توصیفی

1- آمار چیست ؟

2- آمار توصیفی

3- جدولهای آماری

4- نمودارهای آماری

5- خلاصه کردن داده ها در چند عدد

6- تمرینات

فصل دوم:احتمال

7- مقدمه

8- فضای نمونه و پیشامد

9- احتمال

10- چند قانون احتمال

11- قواعد شمارش

12- مدل احتمال روی فضای نمونه نامتناهی

13- احتمال شرطی

14- فرمول احتمال بیز و فرمول تفکیک احتمال

15- مسائل حل شده

16- تمرینات

فصل سوم:متغیرهای تصادفی

17- مفهوم متغیر تصادفی

18- توزیع احتمالات گسسته

19- توزیع احتمالات پیوسته

20- توزیع احتمالات توام دو متغیره

21- توزیع احتمالات چند متغیره

22- مسائل حل شده

23- تمرینات

فصل چهارم:امید ریاضی

24- مفهوم و تعریف امید ریاضی

25- امید ریاضی تابعی از یک یا چند متغیر تصادفی

26- قوانین امید ریاضی

27- امید های ریاضی خاص

28- امید ریاضی و واریانس شرطی

29- مسائل حل شده

30- تمرینات

فصل پنجم: برخی توزیع های احتمال

31- مقدمه

32- توزیع برنولی

34- توزیع دو جمله ای

35- توزیع فوق هندسی

36- توزیع پواسون

37- توزیع دو جمله ای منفی

38- توزیع هندسی

39- توزیع یکنواخت گسسته

40- توزیع یکنواخت پیوسته

41- توزیع نمایی

42- توزیع نرمال

43- مسائل حل شده

44- تمرینات

فصل ششم:توزیع های نمونه ای

45- نمونه تصادفی و توزیع نمونه ای

46- توزیع نمونه ای میانگین نمونه X

47- توزیع نمونه ای واریانس نمونه S2

48- توزیع نمونه ای

49- توزیع نمونه ای اختلاف میانگین ها

50- توزیع نمونه ای نسبت واریانس های نمونه

51- تمرینات

فصل هفتم:نظریۀ برآوردیابی

52- استنباط آماری

53- برآورد پارامتر مجهول جمعیت

54- برآورد میانگین جمعیت

55- برآورد واریانس جمعیت

56- برآورد تفاضل میانگین دو جمعیت

57- برآورد نسبت واریانس دو جمعیت

58- تمرینات

فصل هشتم:آزمون فرضهای آماری

59- مفاهیم اولیه

60- آزمونهای فرضهای آماری روی پارامترهای جمعیت

61- آزمون برازندگی

62- تمرینات

فصل نهم:رگرسیون خطی و همبستگی

63- مقدمه

64- رگرسیون مادۀ خطی

65- استنباط آماری روی ظرایب رگرسیونی

66- ضریب همبستگی خطی

67- تمرینات