ارزش افزوده اقتصادی

مفهوم (EVA) معیار اندازهگیری عملکردی است که راههای منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه مینماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کارزش افزوده اقتصادی|40192705|oeh168905|ارزش افزوده اقتصادی EVA ,ارزش افزوده بازارMVA
در حال حاظر شما فایل با عنوان ارزش افزوده اقتصادی را دنبال می کنید .

مفهوم (EVA)

معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است.

(EVA) که یک معیار عملکرد ساده تلقی می‌شود و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ارائه کرده و در اتخاذ تصیمات سرمایه‌گذاری و شناسائی فرصت‌هائی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه‌مدت همانند منابع بلندمدت به مدیران کمک می‌کند.

تعریف EVA

، معیاری است كه جهت نظارت كلی در زمینه خلق ارزش،درشركت بكار برده

میشود. راهبرد نیست ، بلكه راهی است كه نتایج را اندازه گیری میكند .

* عبارتست از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد ازمالیات(NOPAT) وهزینه

سرمایه.

* نسخه تكامل یافته RIاست كه از آن كلیه هزینه های سرمایه از جمله هزینه

فرصت كسر میشود.