تحقیق ايمني سرويسهاي مهندسي

دانلود تحقیق با موضوع ايمني سرويسهاي مهندسي ، در قالب Word و در 73 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب: 1 – مسئوليتها 2- كارگاههاي عمومي – ايمني محيط كار 1-2- آموزش كتحقیق ايمني سرويسهاي مهندسي|39019498|oeh168905|تحقیق سرويسهاي مهندسي ,تحقیق در مورد سرويسهاي مهندسي ,دانلود تحقیق سرويسهاي مهندسي ,پروژه سرويسهاي مهندسي , دانلود تحقیق روانشناسی در مورد سرويسهاي مهندسي ,مقاله سرويسهاي مهندسي ,تحقیق روانشناسی سرويسهاي مهندسي , پایان
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق ايمني سرويسهاي مهندسي را دنبال می کنید .

دانلود تحقیق با موضوع ايمني سرويسهاي مهندسي ،
در قالب Word و در 73 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب:
1 – مسئوليتها
2- كارگاههاي عمومي – ايمني محيط كار
1-2- آموزش كاركنان
2-2- وسايل حفاظت فردي
3-2- چيدمان كارگاه
4-2- خروجي ها و نشانه گذاري ها
5-2- نظافت محيط كار
6-2- اطفاء حريق
7-2- انبار مواد
8-2- استفاده از ابزار آلات
9-2- استفاده از منابع هواي تحت فشار
3- ايمني كار در ارتفاعات
1-3- نردبانها
1-1-3- خطرات
2-1-3- الزامات
3-1-3- روش استفاده صحيح از نردبانها
2-3- داربست ها و جايگاه هاي كار مرتفع
3-3- كاربر روي پشت بام
4-3- شمع گذاري و گود برداري
5-3- حفاظ گذاري
4- وسايل و تأسيسات الكتريكي
1-4- خطرات
2-4- ملزومات
3-4- بازرسي ها
4-4- مهار انرژي
5-4- آموزش
5- ماشين آلات
1-5- اصول كلي
2-5- حفاظ ها
6- سيستم هاي لوله كشي
1-6- خطرات
2-6- وسايل حفاظت فردي
3-6- عمليات گرم
1-3-6- مشعلها و كوره ها
2-3-6- جوشكاري و لحيم كاري
3-3-6- كانالهاي آب روباز
4-3-6- سيستمهاي گازي
5-3-6- تونلها، حفره ها و گودال ها
6-3-6- هواي تحت فشار
7- ايمني كارگران بخش نجاري
1-7- خطرات
2-7- نجاري عمومي
3-7- سيستمهاي تهويه
4-7- نقل و انتقالات و انباركردن الوارها
8- ايمني كار در جوشكاري
1-8- خطرات
2-8- اقدامات احتياطي در هنگام جوشكاري
3-8- وسايل حفاظت فردي
4-8- پيشگيري و محافظت در برابر آتش سوزي
5-8- جوشكاري و برشكاري تانكها، سيلندرها و كانتينرها
6-8- جوشكاري آرك
7-8- جوشكاري مقاومتي
8-8- جوشكاري در فضاي مسدود
9-8- وسايل گازي پر تابل (قابل حمل)
10-8- وسايل الكتريكي پر تابل (قابل حمل)
9- ايمني بخش سرد سازي و تاسيسات تهويه
1-9- خطرات
2-9- اصول كلي
3-9- انبار و نگهداري
4-9- فلور و كربن ها
10- ايمني كاربويلرها
1-10- نحوه كاربويلرها
2-10- تجهيزات ايمني بويلرها
3-10- تانك هاي تصفيه آب بويلرها
11- عمليات رنگ كاري
1-11- خطرات
2-11- ايمني
3-11- بهداشت
4-11- آلودگي آب و هوا
5-11- جلوگيري و محافظت از آتش سوزي
6-11- سيستم هاي تهويه
7-11- انبار و جابجايي
8-11- موارد الكتريكي
9-11- موقعيت كارگاه هاي رنگ سازي و رنگ كاري
10-11- سيستم اسپر ي رنگ بدون هوا
11-11- اتاقك هاي اسپري رنگ
12-11- تجهيزات اسپري رنگ متحرك
13-11- قوطي هاي اسپري رنگ
14-11- روشهاي شناسايي و حذف ايمن و انهدام رنگ هاي با پايه سرب
12- ايمني كارگران بخش كشاورزي
1-12- تجهيزات حفاظت فردي
2-12- نحوه كار
3-12- اصول كلي
4-12- كارباتراكتور
5-12- ايمني باغبانان
6-12- نگهداري و انبار كودها
7-12- علف كش ها

بخشی از متن تحقیق :

ايمني سرويسهاي مهندسي
1- مسئوليتها
نظارت
ناظروسرپرست بايدفاكتور هاي حادثه زارا تشخيص بدهد. سرپرست مسئول انجام بازرسي دوره اي از محوطه كارگاه، روشهاي كار و مواد مصرفي مي باشد. هر ابزار يا ماده غير ايمني بايد مشخص و غيرفعال شده يا از محل برداشته شود. سرپرستان فقط به افراد واجد شرايط اجازه كار با وسايل و ماشينها را
مي دهند.
- سرپرستان مسئول مواردزيرهستند:
1- اطمينان ازايمني شرايط كار
2- تهيه وسايل حفاظتي ضروري
3- اطمينان ازاينكه وسايل حفاظتي مورد نياز تهيه شده و درست نگهداري واستفاده مي شوند
4- اطمينان ازاينكه ابزار و وسايل بدرستي نگهداري واستفاده مي شوند .
5- برنامه ريزي جهت تقسيم كار و بكارگيري كارگران آموزش ديده و اطمينان از اينكه كارگران مي دانندكه چه كارهايي رابايدانجام دهند. و با چه خطرهايي ممكن است مواجه شوندوروشهاي معمول انجام كارايمن چگونه است .
6- رفع سريع هرگونه اعمال غيرايمن كه مشاهده يا گزارش مي شود.
7- اطمينان ازدراختيار داشتن برگه اطلاعات ايمني مواد مصرفي ( (MSDSبراي كارگراني كه درمعرض مواد خطرناك هستند .
2- كارگاههاي عمومي – ايمني محيط كار
1-2- آموزش كاركنان :
كارگران بايددر مورد نحوه استفاده ازوسايل حفاظتي ،حفاظها،محافظهاي ايمن دربرابر
مواد شيميايي وهمچنين نحوه عملكردايمن وسايل ،ماشينها وابزارآلات آموزش ببينند.تنهاكاركناني كه آموزش ديده انداجازه كارباوسايل كارگاه وماشين آلات رادارند....