جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"> mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Ariجزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر|39015615|oeh168905|دانلود جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر , دانلود جزوه , مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر , دانلود , جزوه مدار منطقی , رشته مهندسی کامپیوتر , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت, فروشگاه فایل
در حال حاظر شما فایل با عنوان جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر را دنبال می کنید .

جزوه مدار منطقی رشته مهندسی
کامپیوترتوضیحات محصول : کتاب های خلاصه
منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه
مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریهافصل اول: اعداد و کدگذاري


زبان یک سیستم دیجیتال مجموعهاي از صفر و یک ها است که همان
اعداد در مبناي دو هستند. بنـابراین بطـورکلیمبناهاي مختلف سر و کار داریم که همخانواده
مبناي دو هستند
باتذکر 1: بطورکلی مبناي r،
محدوده موردنظر
o £ r r £ -1 . است

مثال: مبناي 10 محدوده ارقام o £ £ 10 9

اعداد علامتدار

اعداد علامت دار، اعدادي هستند که اعداد منفی و مثبت را
نمایش میدهند براي تشخیص عدد مثبت یا منفی در سیستم


دیجیتال بیت علامت (سمت چپترین بیت) بیانگر مطلب است.


اگر بیت علامت عدد صفر، عدد مثبت، اگر بیت علامت عدد یک،
عدد منفی است
.

3 روش براي نمایش اعداد علامت : دار وجود دارد


1 - روش علامت مقدار

در این روش بیت سمت چپ عدد نشان دهنده، علامت است و هیچ
ارزش دیگري ندارد. این بیت اگر 1 باشد عـدد منفـی


است و اگر صفر باشد عدد مثبت است.

n = 4 اعداد 5+ و 5- بصورت زیر نمایش داده می . شوند براي

تستهاي فصل اول

تست 1: اعداد 111 1 o o o o 1o 1o o 11 1
, به صورت مکمل 2 نمایش داده شدهاند. حاصل جمع این دو عدد
با یـک


جمع کننده مکمل دو کدام یک از گزینه هاي زیر خواهد بود؟


399+
(4
(143+
3
-113 (2 - (15 1

تست 2: کدام جمله در رابطه جمع هشت بیت زیر درست است؟
scomplement2

1 1) سمت چپ حذف میشود و حاصل درست است.


1 2) سمت چپ over flow است و حاصل
غلط است
.

1 3) سمت چپ نشانگر علامت حاصل است.

4) حاصل را با بیت 1 سمت چپ جمع کرد.

1 11 11

11 11 1

11 1111

+

o o o

o o o

o o oتست 3: ارزش معادل کدام گزینه صحیح است؟


Dec Hexa decimal Binary octal imal

77/35 22 99/ ID/FD 1( 111o o 1/ 111111 1

35 67/ 29 99/ ID/FD 2( 111o o 1/ 111111 1

111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 3(

111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 4