گزارش كارآموزي مهندسي پزشكي در بيمارستان طالقاني

چكيده مطالب: بشر از ابتدا تا كنون همواره به دنبال دست يابي به روشهايي جهت تسهيل امورزندگي براي خود بوده است. دراين راه تلاشهاي كرده و گاه با شكست و گاه با موفقيگزارش كارآموزي مهندسي پزشكي در بيمارستان طالقاني|39013445|oeh168905|گزارش كارآموزي مهندسي پزشكي,کارآموزی در بیمارستان,دانلود گزارش کارآموزی در بیمارستان طالقانی,دانلود پروژه کارآموزی بیمارستان,کارآموزی رشته مهندسی پزشکی,کارآموزی در بیمارستان طالقانی,تاريخچه مهندس پزشكي,شرح وظايف مهندسي پزشكي,بیمارستان طالقانی
در حال حاظر شما فایل با عنوان گزارش كارآموزي مهندسي پزشكي در بيمارستان طالقاني را دنبال می کنید .

چكيده مطالب:
بشر از ابتدا تا كنون همواره به دنبال دست يابي به روشهايي جهت تسهيل امورزندگي براي خود بوده است. دراين راه تلاشهاي كرده و گاه با شكست و گاه با موفقيت روبرو شده است اما موردي كه پژوهندگان واقعي و منقي اعلم انجام مي دهند اين است كه از شكست ها درس گرفته و تجارب خودرا در تلاشهاي آينده به كار مي بندند بر علم اندوزي استفاده از تجارب هم ما را در انجام امور ياري مي‎كند.
حال چه بهتر است كه به جاي آن كه منتظر شكست هايمان شويم تا از آن درس بگيريم، بياييم و با علم دوزي تجارب ديگران را براي خود بكار بگيريم و بدينوسيله شكست ديگران پل موفقيت ما بشود.
هدف دوره ماي انيفيپيني كارآموزي علاوه بر علم اندوزي كاربردي و عملي، آشنايي با تجربه ها و شكست هاي ديگران است تا با تفكر درست و عملي، بتوانيم آن ها را شناخته و بكار بسته و به موفقيت دست يابيم.
باشد كه ما هم با تلاش و كار زياد بتوانيم به تجاربي دست يابيم كه در خدمت ديگران بعد از ما قرار گيرد و در جهت كل پيشرفت علم و علوم ميهنمان گام برداريم.
براي بررسي كارآموزي مهندس پزشكي و تاريخچه مهندسي پزشكي ، بد نيتس كه ابتدا نقش مهندسان پزشكي در بيمارستان اشاره شود.
بررسي نقش مهندس پزشك در بيمارستانها
{{اين پژوهش با بررسي نقش مهندس پزشكي در بيمارستانها و با روش مطالعه پيمايشي ميداني انجام شده و از آنجايي كه پژوهشي كتابخانه اي ميداني بوده جامعه آماري و نمونه آماري نداشته است ولي نتايج بدست آمده نشان دهنده تأثير استفاده از كارشناس مهندس پزشكي در مراكز درماني است.}}
نظام پزشكي بر مبناي روال سنتي خود تمايل ندارد كه شخصي را به صرف اينه عنوان مهندس پزشكي يا كلينيكي و يا تجاري در حرفه اي غير از پزشكي دارد به عضويت قبول كند اما آنها اين واقعيت را كه روز به روز آشكارتر مي‎شود بايد در نظر بگيرند كه استفاده از ابزار پزشكي مستلزم داشتن قابليت هاي لازم درحفظ، استفاده، تعمير و تنظيم آنها است، در غير اينصورت سرمايه و فرصت هاي تلف شده و مبالغ هنگفتي براي خريد ابزار پزشكي صرف شده است.
وجود انبوه دستگاه هاي بلا استفاده مازاد و يا اسقاط در انبارهاي بيمارستاني و عدم توجه به آنها جاي سئوال بسيار دارد. ذكر اين مسئله ضروري است كه هزينه تعمير و نگهداري تجهيزات درماني بسيار هنگفت است و در برخي موارد ده برابر هزينه تأمين نيروي انساني جهت تغذيه و خدمات غيردرماني بيمارستاني است.
علاوه بر موضوع تعمير دستگاه ها و تجهيزات پزشكي، مساله درجه بندي و تنظيم صحيح اين وسايل و گرفتن پاسخ درست و مطلوب تشخيصي از آنها از موضوعاتي است كه غفلت از آن موجب مي‎شود خطرات متعددي متوجه بيمار شده و درمان در جهت صحيح و مطلوب انجام نگيرد. در مواردي بيماري شدت يابد يا حتي بيمار از دست برود.
مركزيت واحد مهندسي پزشكي در بيمارستان جهت نظارت بر كليه امور مرتبط با تجهيزات از جمله مواردي است كه اكثر افراد را به عنوان راهكاري جهت حل مشكلات از جمله انبارداري و انبار اسقاط در نظر مي گيرند.

فهرست:
تاريخچه مهندس پزشكي در ايران و جهان
مصرفي رشته مهندسي پزشكي
تاريخچه مهندسي پزشكي
محل كار مهندسي پزشكي
شرح وظايف مهندسي پزشكي در بيمارستان ها
نقش مهندس پزشكي درخريد تجهيزات پزشكي :
نقش مهندسي پزشكي در تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي
نقش مهندسي پزشكي در تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي
گزارش های روزانه در بیمارستان
نقش مهندسان پزشكي در كاليبراسيون تجهيزات پزشكي
نقش مهندسان پزشكي در آموزشت تجهيزات پزشكي به كاركنان
نقش مهندسي پزشكي در ساماندهي تجهيزات موجود در انبارها
نتايج
زير و بم يونيت و صندلي دندانپزشكي
كلينيك دنداپزشكي
يونيت حامل وسايل تراش (Instrument Delivery Unit)
ويژگي هاي يونيت دندانپزشكي
انتخاب هندپيس
دمنده ذرات تراش (chipBlower)
صندلي دندانپزشكي
حركات برنامه ريزي شده صندلي
لامپ هاي دندانپزشكي
تشخيص رنگ
هندپيس هاي فيبر نوري
وسايل چرخشي
اصول زاويه معكوس در هندپيس با كنتراانگولاسيون (contraAngulation)
توربين هوا
ميكروموتورها
هندپيس ها
سيستم اتصال اسپري خنك كننده
هندپيس هاي تخصصي
هندپيس هاي اندودنتيكس
هندپس هاي مورد استفاده در جراحي دهان