مقاله رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي

: چرا بايد خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي داشته باشيم؟ خط مشي ايمني و بهداشت به توسعه و گسترش برنامه ايمني محيط هاي كاري كمك مي كند. از آنجا كه يك خط مشي، نيازهامقاله رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي|39005750|oeh168905|دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,مقاله رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي,خط مشي ايمني,بهداشت شغلي,مقاله بهداشت شغلی
در حال حاظر شما فایل با عنوان مقاله رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي را دنبال می کنید .

:

چرا بايد خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي داشته باشيم؟
خط مشي ايمني و بهداشت به توسعه و گسترش برنامه ايمني محيط هاي كاري كمك مي كند. از آنجا كه يك خط مشي، نيازهاي خاص محيط كار را انعكاس مي دهد بايد مرتباً بازبيني و مرور شده و مطابق نيازهاي روز گردد. مقاله پيش رو، شما را در تهيه و بكارگيري يك خط مشي مناسب براي محيط كارتان ياري مي سازد.

خط مشي چيست؟
فرهنگ لغات خط مشي را به عنوان نقشه ، روش يا جرياني از فعاليتهاي كاري تعريف مي كند بطوريكه راهنماي تصميم گيري هاي آينده و يا موثر در اين نوع تصميمات مي باشد.
خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي از طريق بيان اصول و قواعد مربوطه، فعاليتها را هدايت مي كند؛ ميزان تعهد و الزام كارفرما را در امر سلامت و ايمني كارگران نشان مي دهد و شرح وظايف بيشتري را( به نسبت وظايف قانوني مشخص شده) براي كارفرمايان ارائه و پيشنهاد مي كند.


فهرست:
چرا بايد خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي داشته باشيم ؟
خط مشي چيست؟
چه مواردي اين خط مشي را موثر مي سازد؟
خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي چه موضوعاتي را بايد تحت پوشش قرار دهد؟
چه كسي مسئول تهيه خط مشي است؟
در زمان نوشتن خط مشي ، چه مواردي بايد در نظر گرفته شود؟
بر اساس خط مشي، مسئوليتها به چه كساني واگذار مي گردد؟
چگونه اين خط مشي، با فعاليت ها و مسئوليتهاي محل كار هماهنگي يابد؟
چگونگي برقراري ارتباط بين خط مشي و با ساير فاكتورها
پيشنهاداتي جهت بكارگيري و اجراي خط مشي ايمني و بهداشت
مثالي از يك چك ليست كنترلي خط مشي ايمني و بهداشت
پيوست الف