تحقیق تأثير سياست هاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي

تحقیق تأثير سياست هاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي دانلود تحقیق با موضوع تأثير سياست هاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ، در قالب word و در 215 صفحه، قابل وتحقیق تأثير سياست هاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي|35017166|oeh168905|تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ,تحقیق تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ,مقاله تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ,دانلود تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق تأثير سياست هاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي را دنبال می کنید .

تحقیق تأثير سياست هاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي

دانلود تحقیق با موضوع تأثير سياست هاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ،

در قالب word و در 215 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


چكيده

فصل اول : ضرورت تحقيق

(1-1) مقدمه

(1-2) اهميت موضوع

(1-3) اهداف تحقيق

(1-4) فرضيات تحقيق

(1-5) روش تحقيق

(1-6) روش تحقيق


فصل دوم: مباني نظري سياستهاي پولي، توليد و مكانيزم اثرگذاري سياستهاي پولي بر سطح توليد و اشتغال

(2-1) تعريف سياست پولي

(2-2) اهداف سياستهاي اقتصاد كلان

(2-3) اهداف سياستهاي پولي

(2-3-1) هدف اشتغال كامل

(2-3-2) هدف رشد اقتصادي

(2-4) نقش پول از ديدگاه مكاتب اقتصادي

(2-4-1) مكتب كلاسيك

(2-4-2) مكتب نئوكلاسيك

(2-4-3) مكتب كينزين

(2-4-4) مكتب پول گرايان

(2-4-5) مكتب كلاسيك جديد

(2-4-6) مكتب كينزي جديد

(2-4-7) چكيده ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي در مورد اثر سياستهاي پولي بر توليد

(2-5) ابزارهاي سياست پولي

(2-5-1) ابزارهاي كمي سياست پولي

(2-5-2) ابزارهاي كيفي سياست پولي


فصل سوم : سياستهاي پولي، روند ارزش افزوده بخش كشاورزي

مقدمه

(3-1) عملكرد ابزارهاي سياست پولي در ايران

(3-2) عرضه پول در ايران

(3-2-1) بررسي ميزان و نحوة كنترل بانك مركزي بر پايه پولي

(3-2-2) بررسي ميزان و نحوه كنترل بانك مركزي بر ضريب تكاثر پولي

(3-3) مروري بر سياستهاي پولي در اقتصاد ايران

(3-3-1) عملكرد سياست پولي طي برنامه اول توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي (68-1372)

(3-3-2) عملكرد سياستهاي پولي ناظر بر بخش كشاورزي در طي برنامه اول توسعه

(3-3-3) سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1372

(3-3-4) عملكرد سياستهاي پولي طي برنامه دوم توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي (78-1374)

(3-3-5) عملكرد سياستهاي پولي ناظر بر بخش كشاورزي در طي برنامه دوم توسعه

(3-3-6) عملكرد سياستهاي پولي طي برنامه سوم توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي

(3-3-7) عملكرد سياستهاي پولي ناظر بر بخش كشاورزي در طي برنامه سوم توسعه

(3-4) مروري بر سياستهاي اعتباري در اقتصاد ايران

(3-4-1) سياستهاي اعتباري طي برنامه اول توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي

(3-4-2) سياستهاي اعتباري طي برنامه دوم توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي

(3-4-3 ) سياستهاي اعتباري كشاورزي

(3-4-3-1) سياستهاي اعتباري كشاورزي توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ مي گردد.

(3-4-3-2) سياستها و خط مشي هاي بانك كشاورزي

(3-5) نگاهي به وضعيت و روند ارزش افزوده بخش كشاورزي طي سالهاي 81-1338

(3-5-1) موقعيت و اهميت بخش كشاورزي در ايران

(3-5-2) بررسي روند ارزش افزوده بخش كشاورزي طي دوره 81-1338

(3-5-3) مطالعه ارزش افزوده زيربخشهاي كشاورزي

(4-5-4) بررسي روند ارزش افزوده زيربخشهاي كشاورزي طي دوره 80-1338


فصل چهارم: مروري بر مطالعات انجام شده در مورد سياستهاي پولي

(4-1) مطالعات انجام شده در مورد سياستهاي پولي بر اساس انتظارات عقلايي

(4-1-1) مطالعات ختائي

(4-1-2) كاربرد مدل مشكين براي ايران (مطالعات نائيني)

(4-2) ساير مطالعات انجام شده

(4-2-1) مطالعات مقدسي

(4-2-2) مطالعات نائيني


فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتايج آن

مقدمه

(1-4) تشريح مدل

(2-4) داده هاي آماري

(3-4) آزمون ايستايي

(4-4) برآورد مدل

(4-5) نتيجه گيري

(4-5-1) نتايج حاصل از رابطه بلند مدت متغيرهاي اسمي پولي و ارزش افزوده بخش كشاورزي

(4-5-2) نتايج حاصل از برآورد رابطه كوتاه مدت متغيرهاي حجم اسمي پول و ارزش افزوده بخش

كشاورزي

(5-6) پيشنهادات

پيوست الف

مقدمه

(الف – 1 ) سريهاي زماني ايستا (پايا) و ناايستا (ناپايا)

(الف – 2) آزمونهاي ايستايي

(الف – 2-1) آزمون ايستايي با استفاده از همبستگي نگار و تابع خودهمبستگي (ACF)

(الف – 2-2 ) آزمون ريشه واحد و يكي – فولر (DF)

(الف 2-3) آزمون ريشه واحد (يكي – فولر پيشرفته)

(الف 2-4) تغييرات ساختاري و آزمون ريشه واحد ؟؟

(الف – 3) همگرايي

(الف – 4) مفهوم همگرايي به بيان ديگر

(الف – 5) آزمون همگرايي دومانسون و جوسيليوس

(الف – 6) پردازش داده ها به روش VAR

(الف – 6-1) مقدمه

(الف – 6-2) فرايند VAR

(الف 6-3) تعيين طول وقفه ها

(الف – 7 ) پردازش داده ها به روش VECM

(الف – 7-1) مقدمه

(الف 7-2) فرايند مدل تصحيح خطا

پيوست ب

نتايج مدل با نرم افزار 1-3 Eviews

پيوست ج

جداول

فهرست منابع و مأخذ

چكيده انگليسي