تحقیق بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

تحقیق بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي دانلود تحقیق با موضوع بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران اتحقیق بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي|35010759|oeh168905|اتوماسیون اداری,بهبود تصمیم گیری,مدیران,استانداری
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي را دنبال می کنید .

تحقیق بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

دانلود تحقیق با موضوع بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي،

در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فهرست

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه .۳

۲-۱ تبیین موضوع تحقیق .۴

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق .۶

۴-۱ اهداف تحقیق .۷

۱-۴-۱اهداف اصلی تحقیق .۷

۲-۴-۱اهداف فرعی تحقیق .۸

۵-۱ سوالات تحقیق ۸

۱-۵-۱سوالات اصلی ۸

۲-۵-۱سوالات فرعی ۸

۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق .۸

۷-۱ متغیر های تحقیق ..۸

۸-۱ تعریف عملیاتی متغیرها ..۹

خلاصه فصل ..۱۲

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه .۱۴

۱-۲ تصمیم گیری در سازمانها ۱۴

۲-۲ مدیریت در قرن ۲۱ ۱۶

۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات ۱۹

۴-۲ روش سیستمها و دیدگاه سیستمی ..۲۰

۵-۲ چرخه حیات سیستم ۲۲

۶-۲ اطلاعات ۲۲

۷-۲ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .۲۴

۸-۲ سیستم های اطلاعاتی ۲۴

۹-۲ طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی ۲۵

۱۰-۲ سیستم های اطلاعاتی عمودی ..۲۶

۱۱-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ۲۵

۱۲-۲ کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ۲۷

۱۳-۲ طرح ریزی سازمان ۲۸

۱۴-۲ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها .۲۹

۱۵-۲ کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور .. ۳۳

۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی ..۳۶

۱۷- ۲سیستم های اطلاعاتی مدیریت .۳۷

۱۸- ۲سیستم اطلاعات مدیریت ۳۷

۱۹-۲ سیستم های اطلاعاتی سازمانی ..۳۷

۲۰-۲ سیستم های میان سازمانی ۳۸

۲۱-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم ..۳۸

۲۲-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری ..۳۸

۲۳-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی ..۳۹

۲۴-۲ سیستم پردازش معاملات ۴۰

۲۵-۲ هوش مصنوعی ..۴۰

۲۶-۲ سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ۴۳

۲۷-۲ سیستم کارکنان دانشی .۴۴

۲۸-۲ سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد .۴۵

۲۹-۲ سیستم های پشتیبانی عملیاتی ۴۵

۳۰-۲ سیستم گزارشات مدیریت ۴۶

۳۱-۲ ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ..۴۷

۳۲-۲ نقش فناوری اطلاعات در سازمان ۴۷

۳۳-۲ طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی . ۴۸

۳۴-۲اتوماسیون اداری ۴۹

۳۵-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری .. ..۴۹

۳۶-۲ارگونومی در مکانیزاسیون اداری ..۵۰

۳۷-۲ بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری ..۵۱

۳۸-۲ مجموعه نرم افزار های اتوماسیون ۵۲

۳۹-۲ دستیابی به تعریفی بنیادین ..۵۲

۴۰-۲ سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری .۵۴

۴۱-۲ نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ..۵۵

۴۲-۲ سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری .۵۶

۴۳-۲ نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار ..۵۹

۴۴-۲ خود کار سازی ..۶۰

۴۵-۲ ضرورت تفکر برای آینده ..۶۱

۴۶-۲ بهبود کار و اتوماسیون .۶۱

۴۷-۲ تحقق دولت الکترونیک در ایران ۶۳

۴۸-۲ اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی .۶۴

۴۹-۲ اتوماسیون فعالیتهای عمومی ۶۴

۵۰-۲ مزایای دولت الکترونیکی ۶۵

۵۱-۲ نقد و بررسی تحقیقات انجام شده ۶۵

خلاصه فصل . .۷۱

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

۱-۳ مقدمه ۷۳

۲-۳ روش تحقیق ۷۳

۳-۳ جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق .۷۴

۴-۳ نمونه و نمونه گیری ..۷۵

۵-۳ برآورد حجم نمونه ..۷۵

۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ۷۵

۱-۶-۳ مصاحبه ..۷۵

۲-۶-۳ پرسشنامه .۷۵

۷-۳ روایی و پایایی پرسشنامه ۷۷

۸-۳ خلاصه فصل ..۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

۱-۴ مقدمه ۸۱

۲-۴ داده ..۸۱

۳-۴ اطلاعات .۸۱

۴-۴ سیستم های پردازش ۸۳

۵-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳

۶-۴ جامعه آماری تحقیق ۸۴

تجزیه و تحلیل اطلاعات .۹۴-۸۴

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه ۹۶

۲-۵ نتایج تحقیق .۹۷

۳-۵ پیشنهادات ۹۷

محدودیت ها .. ۹۸

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی ..۹۹

منابع انگلیسی ۱۰۲