پیشینه و مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA)

مبانی نظری وپیشینه پژوهش سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي ( EVA ) و دلایل مطرح شده EVA و استاندارد سازی EVA فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق 1 - 2 - مقدمه : 24 پیشینه و مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA)|32036662|oeh168905|پیشینه و مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA)
در حال حاظر شما فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) را دنبال می کنید . مبانی نظری وپیشینه پژوهش سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي ( EVA ) و دلایل مطرح شده EVA و استاندارد سازی EVA فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق 1 - 2 - مقدمه : 24 2 - 2 شاخصهای سنجش عملکرد ( سنتی ونوین ) 25 1 - 2 - 2 شاخص های غیر مالی 26 2 - 2 - 2 شاخص های مالی 28 3 - 2 معیارهای مالی سنتی 28 1 - 3 - 2 بازده سرمایه گذاری ( ROI ) 28 2 - 3 - 2 سود باقیمانده ( RI ) 29 3 - 3 - 2 بازده فروش 30 5 - 3 - 2 قیمت به عایدی هر سهم 31 6 - 3 - 2 معیارهای ارزیابی شرکت 32 1 - 6 - 3 - 2 معیار اول – سود 32 2 - 6 - 3 - 2 معیار دوم – سود هر سهم 33 3 - 6 - 3 - 2 معیار سوم – رشد سود 34 4 - 6 - 3 - 2 معیار چهارم – نرخ بازده سرمایه گذاری 34 4 - 2 دلایل مطرح شده EVA 35 1 - 4 - 2 تفکر مبتنی بر ارزش 36 2 - 4 - 2 ارزش افزوده اقتصادی 37 4 - 4 - 2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی 39 1 - 4 - 4 - 2 حذف اثرات بدهی ها 39 2 - 4 - 4 - 2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی 40 3 - 4 - 4 - 2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری 40 4 - 4 - 4 - 2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL 41 5 - 4 - 4 - 2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق 42 6 - 4 - 4 - 2 ذخیره LIFO 42 7 - 4 - 4 - 2 استهلاک انباشته سرقفلی 43 8 - 4 - 4 - 2 سرقفلی ثبت نشده 43 9 - 4 - 4 - 2 دارائی های نامشهود 44 10 - 4 - 4 - 2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل 44 11 - 4 - 4 - 2 سایر ذخایر معادل های سرمایه 45 5 - 4 - 2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی 45 6 - 4 - 2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی 46 7 - 4 - 2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمايه 47 8 - 4 - 2 استاندارد سازی EVA 48 9 - 4 - 2 دگرگونی EVA 50 10 - 4 - 2 تکامل EVA 50