پروژه قراردادهاي نوين مهندسي (N.E.C)

قراردادهايE.P (طراحي – خريد) و E.P.C (طراحي – خريد – ساخت) از قابليت هاي قرارداد Turnkey ميباشند. :Turnkeyروش کلید در دست که به آن طراحی – ساخت نیز گفته میشود، پروژه قراردادهاي نوين مهندسي (N.E.C)|31006693|oeh168905|پروژه,قرارداد,نوین مهندسی,NEC,پروژه قراردادهاي نوين مهندسي (N,E,C)
در حال حاظر شما فایل با عنوان پروژه قراردادهاي نوين مهندسي (N.E.C) را دنبال می کنید .

قراردادهايE.P (طراحي – خريد) و E.P.C (طراحي – خريد – ساخت) از قابليت هاي قرارداد Turnkey ميباشند.

:Turnkeyروش کلید در دست که به آن طراحی – ساخت نیز گفته میشود، مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکارمی گذارد به قسمی که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از تاسیسات اجرا شده را آغاز نماید.

پروژه های بزرگ کشور دربخش انرژی با الگوهای مختلفی دنبال می شوند. ملموس ترین الگوی کار پروژه های مطرح در صنایع پتروشیمی الگوئی است که در آن شرکتهای ایرانی غالبا در الگوی، ( طراحی + تامین تجهیزات ) و یا E.P.C)) در منطقه ویژه درگیر پروژه های متعددی می باشند.
فهرست مطالب:
قراردادهاي EP و EPC
قراردادهاي نوين مهندسي(NEC)
قرارداد احداث ،بهره برداري،انتقال(BOT)
قرارداد احداث،تملك،بهره برداري(BOO)
قرارداد ساخت،تملك،بهره برداري،انتقال(BOOT)
قرارداد احداث،انتقال،بهره برداري(BTO)
قرارداد احداث،اجاره،انتقال(BLT)
قرارداد ساخت و انتقال(BT)
قرارداد بيع متقابل(BUY BACK)
قراردادهاي تامين مشاركت مالي(FINANCE)
EPC
EPC- و ويژگي هاي آن
-چرا EPC ؟
-مراحل انعقاد قرارداد و اجراي پروژه هاي طرح وساخت
-شيوه هاي مرسوم انتخاب پيمانكار
-روش هاي مختلف پرداخت در EPC
-طرف هاي درگير و و سازمان آن ها
-مديريت و نقش آن در EPC
EPC - ومشكلات اجراي آن در ايران
BOT
-ساختار و مباني BOT
-به كارگيري روش BOT در توسعه نيروگاه هاي برق آبي ايران(عين مقاله)
اصل مقاله هاي ارائه شده در اولين كنفرانس ملي اجراي پروژه ها به روش EPC
-روش مناسب پرداخت جهت بخش خريد قراردادهاي EPC دولتي تحت شرايط عدم پيمان
-بررسي پروژه هاي مهندسي،خريد و ساخت/كليد در دست دريائي كشور بر مبناي فيديك
-بررسي اجمالي منابع ريسك در قراردادهاي EPC
دسته بندي روشمند و تحليل كمي جامع ريسكهاي پروژه هايBOT
ارائه چارچوبي براي فرآيند اختمام قرارداد در پروژه هاي نيروگاهي
-مديريت دانش بررسي علل تاخيرات پروژهEPC خط2قطار شهري تبريز با استفاده از ابزار درخت تصميم