بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران

فصل اول كليات 1-1 مقدمه 2-1 چكيده 3-1- بيان مسأله 4-1 ضرورت تحقيق 5-1 جمعيت مورد مطالعه 6-1 حجم نمونه 7-1 مراحل انجام تحقيق 8-1 موانع موجود در انجام تحقيق فصل دبررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران|31006603|oeh168905|بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران,كارخانه‌ي آسفالت سازي,كارايي,كيفيت ,,نوآوري,,سودآوري,آسفالت توپكا Topeka ,,آسفالت بيندرBinder ,,آسفالت بلك بيس ,Black bais
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران را دنبال می کنید .

فصل اول
كليات
1-1 مقدمه
2-1 چكيده
3-1- بيان مسأله
4-1 ضرورت تحقيق
5-1 جمعيت مورد مطالعه
6-1 حجم نمونه
7-1 مراحل انجام تحقيق
8-1 موانع موجود در انجام تحقيق

فصل دوم
ادبيات موضوع تحقيق
«موضوع تحقيق»
1-2-1 پيشينه‌ي تحقيق
1-1-2 تعريف بهره وري
2-1-2 مفهوم بهره وري
3-1-2 هزينه‌هاي افزايش كيفيت
1-3-2-1 هزينه‌هاي پيش گيرانه
2-3-1-2 هزينه‌هاي ناكامس
4-1-2 بهره وري و سودآوري
5-1-2 بهره وري و كيفيت زندگي كار
2-2 ادبيات تحقيق
1-2-2 سابقه و تاريخچه
2-2-2 تعاريف و مفاهيم اساسي بهره وري
3-2-2 فرهنگ مديريت
4-2-2 سازمان بين المللي كار ILO
5-2-2 آژانس بهره وري اروپا EPA
6-2-2 مركز بهره وري ژاپن JPC
7-2-2 تاريخچه‌اي از سازمانهاي بهره وري در جهان
8-2-2 بهره وري در كشورهاي آسيايي
3-2- عوامل موثر در بهره وري و مدل‌هاي مختلف بهره وري
1-3-2 مدل يكپارچه عوامل بهره وري
2-3-2 مدل پروكوپنكو
2-3-3 مدل سازمان ملي بهره وري ايران با توجه به عوامل موثر
4-2 تحقيقات انجام گرفته در مورد بهره وري
1-4-2 اهميت مديريت و نقش آن در بهره وري در شركت ماشين سازي جابر
2-4-2 بهره وري و سودآوري در شركت زمزم تهران
3-4-2 بهره وري و سازماندهي در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
4-4-2 بهره وري و كاهش هزينه‌هاي توليد، تعميرات و نگهداري شركت تحقيقاتي روئيز
5-4-2 بهره وري در صنايع شهيد كلاهدوز
6-4-2 بررسي بهره وري راه آهن جمهوري اسلامي ايران
7-4-2 عوامل موثر در بهره وري در شركت تكنوصنايع
8-4-2 عوامل موثر در افزايش بهره وري در صنايع توليدي كوچك كشور
9-4-2 بررسي بهره وري در شركت بيمه البرز
10-4-2 بهره وري كار
11-4-2 انگيزش و بهره وري در كاركنان

فصل سوم
معرفي كارخانه
1-3 معرفي كارخانه
2-3 وسعت كارخانه
3-3 تعداد كارمندان و كارگران و واحدهاي مختلف كارخانه
4-3 محصولات توليدي كارخانه
1-4-3 آسفالت توپكا Topeka
2-4-3 آسفالت بيندرBinder
3-4-3 آسفالت بلك بيس Black bais
5-3 نمودار تحليل روند كارخانه

فصل چهارم :
تجزيه و تحليل آماري
1-4 تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري
2-4 نتيجه گيري
3-4 پيشنهادات
منابع و مآخذ

مقدمه
در جهان امروز پيشتاز بودن تنها طريقه‌ي واقعي ادامه‌ي زندگي است و اينجاست كه مفهوم بهره وري هر چه بيشتر نمايان مي‌شود كه عبارتست از برنامه‌ريزي، سازماندهي مناسب براي گرفتن بهترين نتيجه از مجموعه‌ي فعاليتها است، ارزش پيدا مي‌كند.
چند سالي است كه بحث پيرامون «بهره وري»‌جاي خود را در ميدان مباحث علمي و اجتماعي كشور باز كرده است.
در صحنه‌ي پر تنش رقابت جهاني و سير پرشتاب فن آوري،‌اينك سياست گذاران و مديران «ارزش بهره وري» را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار مي‌دهند.
اندازه گيري بهره وري يك مكانيزم كنترلي براي مديريت است و اصولاً سازمانها مكانيزم‌هايي براي كنترل‌ رفتارها، موجودي و كيفيت و ... دارند. روش‌هاي متفاوتي جهت دسته بندي سيستم‌هاي كنترلي وجود دارد و مي‌توان آنها را بر اساس مديريت منابع مورد استفاده كرد و دسته بندي نمود. كه سيستم‌هاي كنترل مالي،‌ سيستم‌هاي كنترل توليد و سيستم‌هاي كنترل رفتاري مثالهايي از اين قبيل هستند.
در همين راستا تصميم گرفته شد تا با استفاده از روش‌هاي نمونه گيري و رياضي ميزان عملكرد و كارايي و ميزان توليد با توجه به استانداردهاي از پيش تعيين شده مورد مقايسه قرار گيرد.
نكته‌اي كه در اينجا لازم به ذكر است اين است كه تمام كارخانجات ساخت آسفالت نياز به بالا بردن سطح كارايي خود هستند و در تلاش هستند سهم بيشتري از بازار رقابتي اين صنعت را در دست گيرند.

چكيده
يكي از مهم ترين مسائل صنعت كشور در حال حاضر بهبود بهره وري و استفاده‌ي بهينه از منابع موجود است.
تلاش فراواني ابتدا ضرورت انجام اين تحقيق بيان شده است و با توجه به جمعيت مورد مطالعه و حجم نمونه مراحل مختلفي جهت انجام اين تحقيق صورت گرفته است.
عوامل موثر در بهره وري مورد بررسي قرار گرفته و با بيان مسائلي در مورد تاثير آنها در فرم‌هاي پرسشنامه با توجه بهه تجزيه و تحليل آنها با استفاده از روش‌هاي آماري به نتايجي دست پيدا كرديم و مولفه‌هاي تاثير گذاري در بهره وري در كارخانه‌ي 6 و 7 آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران مورد بحث قرار گرفت.
در پايان نيز پيشنهاداتي جهت بهبود بهره وري توليد و نيروي انساني در اين كارخانه ذكر كرديم كه اميدواريم با عملي كردن اين پيشنهادات ساده ولي مهم در بهبود بهره وري اين كارخانه‌ي مهم در سازمان مهندسي و عمران شهر تهران قدمي برداشته شود.