استاندارد سازي در طراحي مهندسي

لينک دانلود و خريد پايين توضيحات دسته بندي : فايل هاي Word نوع فايل : .Doc تعداد صفحات : 3 برگه چند خط کوتاه در مورد مقاله وظيفه اصلي گروه طراحي مهندسي، طراحي واستاندارد سازي در طراحي مهندسي|1764117|oeh168905|استاندارد سازی در طراحی مهندسی
در حال حاظر شما فایل با عنوان استاندارد سازي در طراحي مهندسي را دنبال می کنید .

لينک دانلود و خريد پايين توضيحات

دسته بندي : فايل هاي Word

نوع فايل : .Doc

تعداد صفحات : 3 برگه

چند خط کوتاه در مورد مقاله

وظيفه اصلي گروه طراحي مهندسي، طراحي و مهندسي پروژه‌هاي نيروگاهي و صنعتي مطابق با نرم‌ها و استانداردهاي قابل قبول مهندسي، قابليت‌هاي جديد مهندسي شامل كدها‌و‌‌ استانداردهاي ملي‌و بين‌المللي و در نهايت بهينه‌سازي كيفيت فني و هزينه انجام پروژه در جهت طراحي مناسب و يكنواخت براي دستيابي به سطح مطلوبي از مشخصه هاي فني و زماني فازهاي تامين تجهيزات، ساخت و احداث كل نيروگاه مي‌باشد.
برنامه اجرايي طراحي و مهندسي در برگيرنده وروديهاي كليدي و مهمي است كه بايد از طرف كارفرما و منابع داخلي و خارجي ديگر تهيه شود تا بتوان به تاريخ‌هاي مهم مورد توافق در قرارداد دست يافت. فعاليت‌هاي مهندسي را مي‌توان به دو بخش اصلي زير تقسيم كرد:

1- آماده سازي پيشنهاد انجام پروژه:
براي اين منظور كميته اي از طرف مديرعامل شركت براي تهيه پيشنهاد، تعيين مدير پيشنهاد و در نهايت پيگيري فرآيند تهيه پيشنهاد پروژه، انتخاب شده است. بر پايه نوع پروژه، مستندات قرارداد و استراتژي اجراي پروژه كه توسط كميته فوق تهيه مي شود، فعاليت‌هاي زير براي تهيه پيشنهاد پروژه در زمينه مهندسي انجام مي‌شود:

1-1. برگزاري جلسات داخلي بين معاون مهندسي، مدير مسئول تهيه پيشنهاد و مدير هماهنگ‌كننده براي تصميم گيري در خصوص تعيين استراتژي دپارتمان مهندسي در تهيه پيشنهاد پروژه.
1-2. تعيين چارچوب تهيه مستندات پيشنهاد و سيستم كدگذاري پروژه
1-3. مطالعه و بازنگري اسناد و مدارك مناقصه (بخش فني)
1-4. شفاف سازي نقاط مبهم و سئوالاتي كه در طي بازنگري اسناد مناقصه بوجود مي‌آيد.
1-5. آماده سازي نقشه هاي ضروري از قبيل طرح چيدمان نيروگاه، نقشه هاي جريان، P&IDs ، Single line Diagram، نقشه هاي اوليه جانمايي تجهيزات، نقشه هاي اوليه لوله كشي و ساختمانهاي موجود.
1-6. تهيه ليست اوليه تجهيزات و مواد مورد نياز كارهاي ساختماني براي برآورد هزينه
1-7. تهيه مشخصات فني اقلام مورد نياز تجهيزات، سيستمها و جزاير مختلف