تحقیق درمورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 3 صفحه قسمتی از متن .doc : استاندارد سازي در طراحي تحقیق درمورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي |1582182|oeh168905|تحقیق درمورد استاندارد سازی در طراحی مهندسی ,استاندارد سازی در طراحی مهندسی,دانلود تحقیق درمورد استاندارد سازی در طراحی مهندسی ,استاندارد,س
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق درمورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي را دنبال می کنید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

قسمتی از متن .doc :

استاندارد سازي در طراحي مهندسي

مهندسي

وظيفه اصلي گروه طراحي مهندسي، طراحي و مهندسي پروژه‌هاي نيروگاهي و صنعتي مطابق با نرم‌ها و استانداردهاي قابل قبول مهندسي، قابليت‌هاي جديد مهندسي شامل كدها‌و‌‌ استانداردهاي ملي‌و بين‌المللي و در نهايت بهينه‌سازي كيفيت فني و هزينه انجام پروژه در جهت طراحي مناسب و يكنواخت براي دستيابي به سطح مطلوبي از مشخصه هاي فني و زماني فازهاي تامين تجهيزات، ساخت و احداث كل نيروگاه مي‌باشد.برنامه اجرايي طراحي و مهندسي در برگيرنده وروديهاي كليدي و مهمي است كه بايد از طرف كارفرما و منابع داخلي و خارجي ديگر تهيه شود تا بتوان به تاريخ‌هاي مهم مورد توافق در قرارداد دست يافت. فعاليت‌هاي مهندسي را مي‌توان به دو بخش اصلي زير تقسيم كرد:

• آماده سازي پيشنهاد انجام پروژه• طراحي و مهندسي پروژه‌ها

1- آماده سازي پيشنهاد انجام پروژه:براي اين منظور كميته اي از طرف مديرعامل شركت براي تهيه پيشنهاد، تعيين مدير پيشنهاد و در نهايت پيگيري فرآيند تهيه پيشنهاد پروژه، انتخاب شده است. بر پايه نوع پروژه، مستندات قرارداد و استراتژي اجراي پروژه كه توسط كميته فوق تهيه مي شود، فعاليت‌هاي زير براي تهيه پيشنهاد پروژه در زمينه مهندسي انجام مي‌شود:

1-1. برگزاري جلسات داخلي بين معاون مهندسي، مدير مسئول تهيه پيشنهاد و مدير هماهنگ‌كننده براي تصميم گيري در خصوص تعيين استراتژي دپارتمان مهندسي در تهيه پيشنهاد پروژه.1-2. تعيين چارچوب تهيه مستندات پيشنهاد و سيستم كدگذاري پروژه1-3. مطالعه و بازنگري اسناد و مدارك مناقصه (بخش فني)1-4. شفاف سازي نقاط مبهم و سئوالاتي كه در طي بازنگري اسناد مناقصه بوجود مي‌آيد.1-5. آماده سازي نقشه هاي ضروري از قبيل طرح چيدمان نيروگاه، نقشه هاي جريان، P&IDs ، Single line Diagram، نقشه هاي اوليه جانمايي تجهيزات، نقشه هاي اوليه لوله كشي و ساختمانهاي موجود.1-6. تهيه ليست اوليه تجهيزات و مواد مورد نياز كارهاي ساختماني براي برآورد هزينه1-7. تهيه مشخصات فني اقلام مورد نياز تجهيزات، سيستمها و جزاير مختلف براي استعلام از پيمانكاران فرعي قابل قبول.1-8. شفاف سازي و برطرف نمودن سئوالات پيمانكاران فرعي در خصوص مشخصات فني و مستندات اقلام مورد نياز براي خريد.1-9. همكاري با معاونت برنامه ريزي در خصوص تهيه برنامه زمانبندي پيشنهادي پروژه و تعامل با كميته فوق‌الذكر در جهت پيگيري فرآيند آماده‌سازي پيشنهاد.1-10. بازنگري و ارزيابي پيشنهادهاي دريافت شده از پيمانكاران فرعي در خصوص تجهيزات، سيستمها و جزاير مختلف.1-11. برگزاري جلسه با پيمانكاران فرعي در جهت برطرف كردن نكات مبهم و دريافت اطلاعات تكميلي براي ارزيابي نهايي.1-12. انجام ارزيابي نهايي و ارسال گزارش آن به معاونت تامين تجهيزات در جهت كمك به انتخاب پيشنهاد ‌هاي مناسب‌تر.1-13. تهيه مشخصات فني جزايري كه در خصوص آنها استعلام نشده و تكميل زمانبندي فني اسناد مناقصه.1-14. آماده‌سازي پ پيشنهاد نهايي كه بايد براي مشتري ارسال شود.1-15. ارائه پيشنهاد پروژه تهيه شده به مدير مسئول آن براي ارسال به مشتري.1-16. مذاكره براي عقد قرارداد با مشتري بر اساس پيشنهاد فني ارائه شده.

2- طراحي و مهندسي پروژه‌ها:

چارچوب فعاليتها در اين بخش عبارتست از ارائه خدمات طراحي و مهندسي به كارفرما مطابق موارد تعريف شده در مستندات قرارداد كه بين شركت مپنا و كارفرما مبادله شده است. غير‌از مواردي كه در قرارداد ذكر شده است فعاليتهايي كه براي طراحي و مهندسي پروژه هاي نيروگاهي انجام مي شود بطور عمده عبارتند از:

2-1. طراحي مفهومي:در ابتداي اين فاز قبل از شروع فعاليتهاي طراحي مهندسي، تاييد كارفرما روي تمام وروديها و اطلاعات پايه كه مبناي طراحي هستند، دريافت مي شود. سپس تاريخچه پروژه، اهداف، سطح اتوماسيون،‌ انتخاب تكنولوژي مناسب، طراحي مفهومي نيروگاه شامل تعيين اوليه اندازه و مشخصات فني تجهيزات و سيستمهاي اصلي، چيدمان پروژه، نمودارهاي جريان فرآيند، Single Line Diagrams، مشخصات كلي مربوط به ساختمانهاي اصلي، برنامه اجرايي پروژه، اقلام مورد نياز براي خريد و ... تعيين مي‌شوند.

2-2. طراحي پايه:در اين فاز مواردي از قبيل پارامترهاي اصلي طراحي، چيدمان پروژه و نقشه هاي تفصيلي ساختمانهاي پروژه، مشخصات فني سيستمها و تجهيزات شامل ليست اوليه تجهيزات و مواد خام، اندازه و ابعاد سيستمها و مواردي كه بايد نصب شوند، BOP و مشخصات اقلام مورد نياز براي خريد، نهايي مي‌شوند.

2-3. طراحي تفصيلي:در اين فاز، خروجي فاز دوم (طراحي پايه) براي طراحي و تهيه مستندات فني لازم براي فعاليتهاي ساخت، نصب، نقشه‌ها و نهايي نمودن ليست تجهيزات و MOT s، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

2-4. پشتيباني فني و مهندسي از تمام مراحل ساخت، نصب و راه اندازي:در اين مرحله وظيفه اصلي تيم طراحي مهندسي مستقر در معاونت مهندسي عبارتست از تسهيل و پشتيباني از فعاليتهاي مهندسي و ارائه خدمات به تيم مهندسي مستقر در كارگاه و همچنين ارائه راه‌حلها و توصيه هاي مناسب در حين انجام فازهاي ساخت، نصب و راه اندازي. مهندسي كل پروژه در حين كليه فازهاي فوق شامل هماهنگي و طراحي ارتباط بين جزاير مختلف، واحدها، سيستمها، پيمانكاران /تامين كنندگان فرعي و كنترل روي كليه كارهاي طراحي و مهندسي و همكاري در انجام تستهاي عملكرد در حين ساخت تجهيزات و راه اندازي آنها در سايت بخشي ديگر از وظايف مهندسي در پروژه مي‌باشد.