آمار و احتمالات مهندسي

اسلايد كه شامل فصل هاي زير مي باشد . به صورت يك جزوه كامل جهت تدريس ، آموزش و ارائه مي باشد. فصل اول آمار توصیفی فصل دوم احتمال فصل سوم توزيع متغيرهاي تصادفي فصآمار و احتمالات مهندسي|168905|oeh168905|آمار و احتمالات مهندسي ,آمار توصیفی , احتمال , توزيع متغيرهاي تصادفي,توزيع هاي احتمال خاص ,توزیع های نمونه گیری, برآورد نقطه ای و فاصله ای پار
در حال حاظر شما فایل با عنوان آمار و احتمالات مهندسي را دنبال می کنید .

اسلايد كه شامل فصل هاي زير مي باشد . به صورت يك جزوه كامل جهت تدريس ، آموزش و ارائه مي باشد.

فصل اول آمار توصیفی

فصل دوم احتمال

فصل سوم توزيع متغيرهاي تصادفي

فصل چهارم توزيع هاي احتمال خاص

فصل پنجم توزیع های نمونه گیری

فصل ششم برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر

فصل هفتم آزمون فرض هاي آماري

فصل هشتم همبستگي و رگرسيون

تعداد صفحات : 190